سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا منعم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
نبی اله نعمتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه – معاونت ورامین
زهره حسینی نژاد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه – معاونت ورامین
جبرائیل ملکی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

اصول کشاورزی نوین همواره برجایگزینی ارقام جدید که دارای خصوصیاتی برتر ویا حداقل مشابه با رقم های تجارتی می باشند ، تاکید دارد. لذا ارقام امیدبخش پنبه که مراحل اولیه، آزمایشهای زراعی به منظور جایگزینی با ارقام فعلی را گذرانده اند جهت شناسایی برتری های فیزیولوژیکی نیازمند بررسیهای متعددی بوده که درنهایت باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه توجیه کننده عملکرد وتوصیه به زارعان قرار گیرند . به این منظور برای بررسی رابطه بین شاخص های رشد برگ منجمله شاخص سطح برگ (LAI)، نسبت سطح برگ (LAR)، نسبت وزن برگ LWR) ، سطح ویژه برگ (SLA) و وزن خشک برگ (LDW) با عملکرد رقم تجارتی ورامین . رقم گلاندلس پاک و ارقام سیندوز، سای اکرا، شیریان ، ۳۱۲-۸۱۸ و Asj2 درمنطقه ورامین ومشخص کردن ارقامی که شاخص های کارآمدتری هستند، آزمایشی مزرعه ای درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهارتکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات پنبه معاونت ورامین در کرتهایی بطول ۱۶ متر و با ۱۳ خط کاشت قرار گرفتند . نمونه برداری ها از ۳بوته تصادفی درمساحتی معادل ۰/۴۸ مترمربع در هر خط ودر طول دوره رشد به تعداد هشت دفعه بعمل آمد که درپایان وپس از برداشت عملکرد نهایی اعداد بدست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . نتایج بدست آمدهنشان داد که تفاوت معنی داری در عملکرد اقتصادی کل ارقام وجود ندارد ولیکن تیمار ۳۱۲-۸۱۸ با حداقل شاخص های رشد برگ در رتبه چهارم عملکرد بین تیمارها قرار گرفته که این با توجه به رشد نامحدود گیاه پنبه ورقابت بین اندامهای رویشی وزایشی نشاندهنده کارایی بهتر برگ ها در جذب انر ژی نورانی وبرطرف شدن کافی ویکنواخت نیا ز سطح برگ به نور بوده و می توان د با حداقل سطح برگ وضخامت زیادبرگ ها حداکثر ماده را تولید نماید. رقم Asj2 با بیشترین عملکرد بعد از رقم تجارتی ورامین دارای شاخص های رشد برگ نسبتًا بالائی نسبت به سایر تیمارها بوده اما با توجه به اینکه بالاترین سطح مخصوص برگ را دارد، می توان نتیجه گرفت که برگ های نازک آنباعث توزیع نور داخل جامعه گیاهی شده وبا بکارگیری موثر نور در فتوسنتز عملکرد خوبی داشته است . سایر تیمارها روند نسبتًا مشابهی در کلیه شاخص های رشد برگ داشته وباتوجه به صفات برترو ویژگی ها ی اکوفیزیولوژیکی، بعدازرقم تجارتی ورامین ارقام امیدبخش ۳۱۲-۸۱۸ و Asj2 برای منطقه توصیه به کشت شدند.