سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل پسیانیان – گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علی موفقی – بیمارستان امام خمینی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمدعلی حسین پور فیضی – گروه بیولوژی دانشگاه تبریز
عبدالناصر رفیع – گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر تغییرات شدت و فرکانس آلتراساند درمانی بر ناهنجاریهای کروموزومی لنفوسیتهای خون محیطی انسان انجام شد .در این مطالعه تعداد ۲۰ نفر از بین بیماران مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی به صورت غیرتصادفی وارد مطالعه شدند . نمونه های مورد مطالعه در چهار مرحله به ترتیب قبل از شروع درمان ، جلسه پنجم درمان ، جلسه دهم درمان و یک هفته بعد از پایان درمان تهیه شدند . افزایش معنی داری بین فراوانی ناهنجاریهای کروموزومی و افزایش شدت آلتراساند مشاهده شد . (p =0/002) به نظر می رسد که تابش پرتوهای آلتراساند درمانی با شدتهای بالا موجب افزایش در فراوانی ناهنجاریهای کروموزومی افراد تحت تابش می شود .