سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
نادعلی بابائیان جلودار – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
غلامعلی رنجبر – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
محمد حسین حدادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین همبستگی بین عملکرد دانه ذرت و اجزای عملکرد و نیز برخی صفات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت گردید . ۱۵ هیبرید مورد استفاده عبارت بودند از: KSC710GT ،KSC708GT ،KSC-N84-02 ،KSC-N84-01 ،KSC720 ،KSC700 ،KSC704، KSC-Mog84-062 ، OSGT14 ،SPGT13 ،SPGT12 ،BGT11 ،BGT10 ،KSC712GT و BGT15. نتایج محاسبه ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی داری با صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، طول دانه، طول بلال و عملکرد بیولوژیکی بود . بیشترین مقدار همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی (r=0/95) و بیشترین مقدار همبستگی منفی و معنی دار بین طول برگ بلال و شاخص برداشت (r=-0/51) به دست آمد.