سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین صیادی تورانلو – نیروگاه سیکل یزدایران
حسین منصوری – نیروگاه سیکل یزدایران
راحیل رجبی – نیروگاه سیکل یزدایران

چکیده:

عدالتسازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد میپردازد. همچنین در عدالتسازمانی مطرح میشود که باید به چه شیوههایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که به صورت عادلانهای با آنها رفتار شده است. از طرف دیگر، امروزه سرمایهفکری به عنوان عامل اصلی ایجاد مزیترقابتی پایدار شناخته شده است؛ بهطوریکه توجه به جنبههای رشد و شکوفایی آن در سازمانها امروزه بیش از پیش مورد توجه مدیران و متخصصان رفتارسازمانی قرار گرفته است. از جمله عواملی که بهنظر میرسد در این راستا کاربرد گستردهای داشته باشد، عدالتسازمانی است. بنابراین، این پژوهش درصدد است تا به بررسی رابطه بین دو متغیر عدالت سازمانی و سرمایهفکری در نیروگاه سیکلترکیبی یزد بپردازد. روش تحقیق، توصیفی- استنباطی بوده و روش گردآوری دادهها، کتابخانهای- میدانی میباشد. در راستای اهداف پژوهش، جهت بررسی و تحلیل فرضیات، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایح پژوهش حاکی از آن است که عدالت سازمانی حدود ۵۰ درصد سرمایه فکری را تبیین میکند. همچنین یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بین عدالت توزیعی و سرمایه انسانی، عدالت مراودهای و سرمایه مشتری و نیز بین عدالت رویهای و سرمایه ساختاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد