سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه امینی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مهدی مجیدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
آقا فخر میرلوحی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا جزایری نوش آبادی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

فسکیوی بلند Festuca arundinaceae علوفه ای هگزاپلویید، سردسیری و چند ساله است، که توزیع جغرافیایی مناسبی در ایران دارد. به دلیل سطوح بالای خودناسازگاری و دگرگرده افشانی ایجاد واریته های ساختگی متداول ترین روش اصلاحی در این گیاه است . یکی از روش های ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری والدین آزمون نتاج نیمه خواهری می باشد. به منظور، تجزیه به عامل ها و بررسی رابطه بین صفات، بذر ۲ فامیل نیمه خواهری از ژنوتیپ های بومی و غیر بومی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج رگرسیون مرحلهای، صفت عملکرد علوفه تر به تنهایی ۶۱ درصد و به همراه صفات درصد ماده خشک، ارتفاع، قطر یقه و تعداد ساقه بارور ۹۲ درصد از تغییرات عملکرد علوفه خشک را توجیه نمود. نتایج تجزیه به عامل ها برای صفات ۳ عامل اصلی را مشخص نمود که مجموعا ۸۳ درصد از کل تغییرات را توجیه نمودند. این عامل ها با توجه به اجزای تشکیل دهنده آنها به ترتیب عملکرد و اجزای آن، عامل خصوصیات فنولوژیکی بوته، ارتفاع و قط ر یقه نامگذاری گردیدند . بر اساس نتایج این مطالعه صفات عملکرد علوفه تر، درصد ماده خشک، ارتفاع و قطر یقه از اهمیت نسبی بیشتری درتعیین عملکرد علوفه خشک برخوردار بودند.