سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
اسماعیل امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجزای رشد شرکت بر روی بازده آتی سهام بررسی می نماید. برای این هدف برای یک دوره 8 ساله ، جامعه آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1384-1391 انتخاب گردیده . تعداد 55 شرکت پس از حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است . برای تخمین مدل پژوهش از رگرسیون چندگانه ، داده ها به روش پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل پس از بررسی آزمون فرضیات نشانده این است نمی توان رابطه مثبتی بین اجزای رشد شرکت با بازدها آتی سهام بدست اورد. به عبارت دیگر نمی توان با استفاده از اطلاعات رشد فروش ، رشد سود ، و رشد دارایی بازده آتی سهام را پیش بینی نمود.