سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
طاهره علیزاده مقدم – دانشگاه آزاداسلامی واحدعلی آبادکتول گروه مدیریت وحسابداری علی آبادکتول ایران
حسین دیده خانی – دانشگاه آزاداسلامی واحدعلی آبادکتول گروه مدیریت وحسابداری علی آبادکتول ایران

چکیده:
امروزه باتوجه به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات درحوزه های مختلف وظهوروبکارگیری سیستم های اطلاعاتی جهت ایجادمزیت رقابتی سازمانها و موسسات مالی بدنبال استفاده بهینه ازاین سیستم ها درراستای اهداف خود م یباشند دراین بین عواملی که برموفقیت بانکداری اینترنتی تاثیر میگذارند به بانکها کمک می کند تاعکس العملی مناسبی نسبت به این عوامل نشان دهند و برمبنای آن استراتژیهای بازاریابی خود را برای ارتقا بانکداری اینترنتی که براورده کننده ی نیازهای مشتریان باشد به کارگیرند ازسوی دیگر باتوجه به اینکه سودمندی ادراک شده ازسوی کاربران یکسیستم به عنوان یکی ازعوامل موثربرقصد استفاده درتحقیقات بسیاری موردتاکید قرارگرفته است دراین پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات کیفیت اطلاعات و کیفیت سیستم به عنوان عوامل موفقیت بانکداری اینترنتی باسودمندی ادراک شده ازسوی کاربران دربانک ملت استان گلستان پرداختیم نتایج حاصل ازضرایب معادله رگرسیون نشان میدهد که 31درصد ازتغییرات متغیرسودمندی ادراک شده را کیفیت خدمات توجیه میکند و53درصد متغیرکیفیت اطلاعات این تغییرات را توجیه می کند باتوجه به ضرایب میتوان گفت که کیفیت اطلاعات دربین دیگر متغیرهای مستقل بیشترین تاثیر را درسودمندی ادراک شده دارد