سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا شکوهی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان
حسین موحدیان عطار – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیطدانشکده بهداشت اصفهان
احمد جنیدی جعفری – دانشیارگروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ایران
ضیاءالدین بنیادی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علو پزشکی همدان

چکیده:

فنل یک آلاینده سمی است که تأثیر سوئی بر روی انسان و سایر موجودات زنده دارد ، از منابع مهم تولید آن می توان به کوره های کک سازی، پالایشگاه نفت، صنعت رنگ سازی و همچنین محصولات توتون و تنباکو اشاره کرد ، در رابطه با خاصیت سرطانزایی فنل موجود در دود سیگار بسیار تحقیق شده است و تأثیر آن در پیشرفت تومورهای سرطانی به اثبات رسیده است رهنمود سازمانجهانی بهداشت (WHO) برای غلظت فنل هاه، کلروفنل ها و ۲، ۶ ، ۴ تری کلروفنل در آب آشامیدنی کمتر از ۰/۱ میلی گرم در لیتر می باشد. روشهای تصفیه فاضلابهای فنل شامل فرایندهای فیزیکوشیمیایی و فرایندهای بیولوژیکی است که از فرایندهای فیزیکوشیمیایی می توان به فرایند جذب سطحی، اکسیداسیون شیمیایی و اکسیداسیون مرطوب و … و از فرایندهای بیولوژیکی می توان به سیستم های رشد معلق و رشد چسبیده اشاره کرد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین غلظت فنل و راندمان حذف آن در سیستم بیوفیلتر و لجن فعال می باشدجهت انجام این مطالعه ابتدا سیستم بیولوژیکی ترکیبی BF/AS2 مجزا طراحی و ساخته شد, سپس بصورت یک مجموعه بر روی یک فونداسیون نصب گردید. ۱۰۰ میلی لیتر یا مقداری از نمونه که حاوی کمتر از ۰/۵mgفنل باشد را تا ۱۰۰ میلی لیتر رقیق نموده در یک ارلن ۲۵۰ میلی لیتری ریخته شد. ۱۰۰ میلی لیتر آب خالص تقطیر شده بعنوان شاهد و یک سری محلولهای استاندارد فنل با غلظت ۰/۱ ، ۰/۲ ، ۰/۳ ، ۰/۴ و ۰/۵ میلی گرم در لیتر تهیه شد. سپس مجموع نمونه ها و شاهد بشرح ذیل تصفیه شدند : ابتدا ۲/۵ml محلول ۰/۵ NH4OH نرمال به هر یک از نمونه ها و شاهد اضافه کرده و فوراً با استفاده از محلول بافر فسفات pH به ۰/۱±۷/۹ رساندیم. سپس ۱ml محلول فری سیانید پتاسیم افزوده مجددا۱۵ دقیقه صبر نموده و در طول موج ۵۰۰nm میزان جذب آنها را قرائت کردیم نتایج بدست آمده از آن نشان داد که بین غلظت فنل ورودی و راندمان حذف در هر یک از سیستم ها رابطه عکس وجود داشت، با افزایش غلظت فنل ورودی درصد مرگ و میر باکتریها افزایش پیدا کرده که همین امر باعث کاهش سرعت تجزیه فنل در سیستم شده است.