سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا شکوهی – استادیارگروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان
حسین موحدیان عطار – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت اصفهان
احمد جنیدی جعفری – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ایران
مسعود حاجیا – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی –دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده:

یکی از مهمترین فاکتور های موثر بر کارایی سیستم های بیولوژِیکی تصفیه فاضلاب غلظت مواد جامد معلق مایع مخلوط (MLSS) و مواد جامد معلق فرار مایع مخلوط(MLVSS) می باشد. اگر مقادیر این فاکتورها با توجه به نوع فرایند از مقادیر مناسب آن خارج شود کارایی سیستم تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین غلظت MLVSS و MLSS با کارایی حذف فنل در رآکتور BF/AS می باشد. این پژوهش بر روی یک سیستم بیولوژیکی ترکیبی بیوفیلتر– لجن فعال درمقیاس پایلوت صورت گرفته است. با تثبیت شرایط موثر برعملکرد سیستم از جمله غلظت فنل وروردی که در تمام مراحل آزمایش ۵۰۰mg/l بوده و تغییر غلظت MLSS در دامنه تقریبی ۱۵۰۰-۴۰۰۰ mg/lراندمان حذف فنل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پزوهش نشان داد که میزان ضریب همبستگی پیرسون بین غلظت MLSS در راکتور لجن فعال و راندمان حذف فنل درسیستم لجن فعال، بیوفیلتر و کل سیستم به ترتیب ۶۸۰/۵۶۹، ۰/۰ و ۰/۶۷۲ می باشد. همچنین میزان ضریب همبستگی پیرسون بین غلظت MLVSS و راندمان حذف فنل درسیستم لجن فعال ،بیوفیلتر و کل سیستم به ترتیبمی باشد ۶۸۰/۵۹۵ و ۰/۰ و ۰/۶۸۷ می باشد P-value برای تمام آزمونهای ذکر شده ۰/۰۰۰۱ بوده است.نتایج فوق الذکر مؤید این مطلب است که بین غلظت MLVSS ، MLSS و راندمان حذف فنل در راکتور بیوفیلتر و لجن فعال وبطور کلی سیستم BF/AS رابطه مستقیم و همبستگی قابل توجهی وجود داشته و با صد در صد اطمینان همبستگی آنها معنی داربوده است.