سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرنوش جلیلیان – کارشناس مهندسی محیط زیست , دانشگاه صنعتی اصفهان
ژاله امینی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , دانشگاه تهران

چکیده:

آب از حلالهای قوی است که در طبیعت با کیفیتهای مختلف یافت می شود, در حقیقت چیزی که بیان کننده کیفیت آب می باشد خواص فیزیکی, شیمیایی و زیستی آن است که بر اساس این خواص ، مصارف و نوع استفاده از آب در موارد گوناگون مشخص میگردد.در این مقاله ضمن معرفی دو فراسنجه مهم قابلیت هدایت الکتریکی (EC)وکل جامدات محلول آب(TDS), به بررسی رابطه حاکم بین این دو فاکتور پرداخته شده است. ECیکی از مهمترین خواص فیزیکی آب می باشد و TDS از خواص شیمیایی آب است که بستگی کاملا" مستقیم با میزان مواد محلول در آن یا نمکهای محلول در آب دارد. با این تفاسیر می توان بین TDS و ECدر هر نمونه آب رابطه مستقیم بصورت ذیل برقرار کرد:TDS=EC*Xدر این مقاله با نمونه برداری وآزمایشات مکرر بر روی آب زاینده رود و آب آشامیدنی شهر اصفهان و با اندازه گیریECوTDSمقدارx محاسبه گردیده است . لذا با داشتن فاکتور xوبا اندازه گیری میزانECکه به سادگی و با دستگاه EC متر قابل اندازه گیری می باشد می توان به مقدار عددی TDS آن آب که اندازه گیری آن مستلزم صرف وقت و انجام آزمایشات شیمیایی است پی برد.