سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
سمیه پورشعبان – دانشجو, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد
محمود همت فر – استادیار, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:
هدف این پژوهش,بررسی نقش فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت سود بر انتخاب حسابرس و در نهایت کیفیتحسابرسی در شرکت های با فرصتهای سرمایه گذاری بالا می باشد.معیار سنجش مدیریت سود, اقلام تعهدی اختیاریمی باشد که جهت اندازه گیری آن از مدل تعدیل شده جونز استفاده شد و برای فرصت های سرمایه گذاری از نرخ رشدارزش بازار جمع دارایی ها استفاده گردید.پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از نوع علمی -پس رویدادی است.جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد ونمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده و با توجه به متغیر وابسته تحقیق, حجم نمونهتصادفی با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۱۳۳ شرکت برای دوره ۷ ساله ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ انتخاب گردید.یافته هایپژوهش ,که با استفاده از مدل رگرسیون خطی صورت گرفته,نشان می دهد که یک رابطه نسبتاً قوی بین فرصت هایسرمایه گذاری و کیفیت حسابرسی وجود دارد که از لحاظ آماری معنی دار می باشد و همچنین معنی داری رابطه بینمدیریت سود وکیفیت حسابرسی در شرکتهای با فرصت های سرمایه گذاری بالا مورد تائید قرار گرفت.