سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین مالکی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

سازمانها از شالوده های اصلی اجتماع امروزین هستند و مدیریت، مهمترین عالم در حمایت رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانهاست. فرهنگ یکی از مهمترین عوامل موثر بر مدیریت و نادیده گرفتن آن، عدم انسجام داخلی و عدم انطباق بیرونی را به دنبال خواهد داشت. ضرورت توجه به فرهنگ تا جایی است که صاحبنظران بر این باورند، اگر قرار است در یک سازمان تغییرات اساسی و موثر به وجود آید فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود. همچنین فرهنگ موجب بالا رفتن تعهد فرد به سازمان و تداوم رویه در رفتار می شود. این پژوهش به منظور بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است در این بررسی فرهنگ سازمانی براساس نظریه رابینز به ده مولفه تعریف شده است. جامعه آماری شامل ۵۰۰ نفر که مجموعاً ۲۷۰ پرسشنامه به نمونه آماری تحویل و ۲۳۰ پرسشنامه جمع آوری گردیده که در تجزیه و تحلیل ملاک عمل قرار گرفت. براساس بررسی های آماری انجام شده مشخص گردید میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. همچنین بین تعهد سازمان و مولفه فرهنگ سازمانی: حمایت مدیریت و هویت سازمانی رابطه وجود داشته و بین تعهد سازمانی و دیگر مولفه های فرهنگ سازمانی از جمله: نوآوری فردی، تحمل مخاطره، پاداش براساس عملکرد ، الگوهای ارتباطات سازمان، سیستم کنترل، هدایت مدیریت، تعارض پذیری و یکپارچگی رابطه ای وجود ندارد.