سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی کلیدی و ارزشمندی شناخته شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یک سازمان به شمار می رود. نقش دو گانه فرهنگ هم به عنوان مانع عمده و هم به عنوان هامل توانمند ساز تلاش های مدیریت دانش اهمیت این عامل را در مدیریت موثر بر فرایندهای مدیریت دانش ضاعف می سازد. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی با ابعاد مختلف مدیریت دانش می پردازد. به منظور تجزیه و تحلیل تفاوت های بین انواع فرهنگ سازمانی چارچوب مفومی ارزش های رقابتی ارائه شده توسط کامرون و کوئین مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله رابطه بین چهار نوع فرهنگ سازمانی شامل فرهنگ گروهی، فرهنگ توسعه ای، فرهنگ سلسله مراتبی، و فرهنگ منطقی(بازار) و ابعاد شش گانه مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه پژوهشی توصیفی-همبستگی و از شاخه میدانی می باشد. به منظور آزمون فرضیات و تحلیل یافته های پژوهش از تکنیک های آماری رگرسیون گا به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار (درسطح اطمینان ۹۹درصد) بین انواع فرهنگ سازمانی و ابعاد شش گانه مدیریت دانش می باشد.