سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
حمید رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علی آباد کتول،گروه کارآفرینی،شهرستان آزادشهر،ایران
مهسا زمانی – دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد گرگان،گروه علوم آزمایشگاهی، شهرستان آزادشهر،ایران

چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش دردانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان پرداخته شده است. در این راستا فناوری اطلاعات بر اساس الگوی آزما وهمکاران۳۱۱۱ و مدیریت دانش براساس الگوی پاتریک وسونیا ۲۰۰۳مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان به تعداد ۲۰۰۰ نفرمی باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۱۲۲ نفر تعیین گردید.این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی پیمایشی و ازنظر نوع،همبستگی می باشد . برای گردآوری اطلاعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت به فناوری -اطلاعات و مدیریت دانش کارکنان از دو پرسشنامه استفاده گردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فناوری اطلاعات۰/۸۷۹وپرسشنامه مدیریت دانش ۰/۹۳۲ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصدو رسم جداول ونمودارها و در سطح آمار استنباطی ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .نتایج -حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد:.بین فناوری اطلاعات با ابعادمدیریت دانش دردانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد