سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
حمیدرضا رضوی – دکتری،استادیار گروه مدیریت دانشگاه شمال
سعید امامقلی زاده – دکتری،استادیار گروه مدیریت دانشگاه شمال
مهدی حلال خور – کارشناسی ارشدانشگاه آزادعلی آبادکتول

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات و ساختارسازمانی آموزش وپرورش شرق مازندران بود که به روش توصیفی _ همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل ۴۴۴ نفر از کارکنان ستادی می باشند که با استفاده از جدولکرجسی و مورگان ۲۴۲ نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ساختارسازمانی شامل ۲۴ سؤال از طیف لیکرت می باشد که توسط رابینز۳۳۹۱ تدوین گردیده و درسال ۳۱۱۳ توسط دانایی فرد و الوانی به فارسی برگردانده شده است. و پرسشنامه محقق ساخته فن آوری اطلاعات شامل ۵۲ سئوال استفاده شد. رواییاین پرسشنامه ها توسط اساتید صاحب نظر این رشته مورد تائید قرارگرفته اند. همچنین پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ )فن آوری اطلاعات۰/۷۸۴وپرسشنامه ساختارسازمانی ۰/۷۱۱بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون نرمالیته و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و واریانس استفادهشده است . نتایج نشان داد که بین فن آوری اطلاعات و ساختارسازمانی ادارات آموزش و پرورش شرق مازندران رابطه معنی داری وجود دارد p = 0/022 . همچنین رابطه بینفن آوری اطلاعات و ابعاد ساختارسازمانی آزمون شد و این نتیجه بدست آمد که بین فن آوری اطلاعات با پیچیدگی سازمانی p = 0/159 رابطه معناداری وجود ندارد،بارسمیت سازمانی p =0/010 رابطه معنا دار وجود دارد، با تمرکزسازمانی p = 0/123 رابطه معنا دار وجود ندارد،