سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
نرگس صائمی پور – گروه حسابداری، دانشکده انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
محمدرضا عبدلی – گروه حسابداری، دانشکده انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده:
ما در این تحقیق به بررسی رابطه بین مؤلفه ی کیفیت حسابرسی با تجدید ارائه صورتهای مالی پرداختیم. در این پژوهش از شاخص گزارش حسابرس به عنوان متغیر وابسته همچنین از تعدیلات سنواتی مربوط به حساب های درآمد، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها به منزله ی معرفی تجدید ارائه صورتهای مالی در زیرمجموعه ی متغیرهای مستقل، همین طور از مشخصه ی اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده کردیم. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۲ درنظر گرفته شده است. یافته های ما نشان می دهد که رابطه ی معناداری بین کیفیت حسابرسی با میزان تجدید ارائه مربوط به درآمدها، بدهی ها، دارایی ها و هزینه ها وجود دارد. همچنین متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی جز در فرضیه چهارم تأثیری بر گزارش حسابرس نداشت به عبارتی رابطه نسبت اهرمی و اندازه شرکت با کیفیت حسابرسی صورتهای مالی معنادار است. شرکت هایی که از نسبت اهرمی و بزرگی شرکت، بالاتری برخوردارند، دارای کیفیت حسابرسی مطلوب تری هستند.