سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید رحیمی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
زهرا لطفعلی زاده – کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
لیلا محمدی – کارشناس روانشناسی

چکیده:

هدف کلی از این تحقیق بررسی رابطه بین ماهیت شغل و میزان عملکرد کارکنان کارخانه ی ذوب آهن اصفهان بود. سؤالات پژوهش با در نظر گرفتن میزان عملکرد و مولفه های ماهیت شغل (ارزش شغل،خود استقلالی،بازخورد،فرصت های شغلی،امکانات شغلی و چالش شغلی ) مطرح شد. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بوده و به منظور تعیین روابط بین متغیرها از پرسشنامه های استاندارد بیکر و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد استفاده گردید . جامعه ی آمار ی مشتمل بر ٨٨۴ نفر از سرپرستان کارخانه ی ذوب آهن اصفهان در سال ۸۵- ۸۴ بود که از طریق نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم تعداد ٨٢ نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که : ۱) بین ارزش کار و میزان عملکرد رابطه معنادار و مثبت (در سطح ۰/۰۵) بوده و حاکی از آن است که هرچه ارزش کار در بین مدیران سازمان بالاتر باشد انگیزه آنان برای میزان عملکرد بیشتر خواهد بو د . ٢) بین خود استقلالی و میزان عملکرد در بین سرپرستان رابطه معنادار ومثبت (در سطح ۰/۰۵) وجود داشته و هرچه قدر سرپرستان در انجام وظایف از آزادی عمل برخوردار بودند میزان عملکردشان نمود بیشتری پیدا می کرد . ٣) بین بازخورد و میزان عملکرد در بین سرپرستان رابطه معنادارو مثبت (در سطح ۰/۰۵) بوده و هرچه قدر سرپرستان از نحوه ی فعالیت خود بازخورد دریافت می کردند ،با انگیزه تر و جهت دارترتلاش می نمایند. ۴) بین فرصت های شغلی و میزان عملکرد سرپرستان رابطه معنادار و مثبت (در سطح ۰/۰۵) بوده و فرصت های شغلی متناسب با توان و تخصص افراد میزان عملکرد آنان را افزایش می دهد . ۵) بین امکانات شغلی و میزان عملکرد در بین گروه کاری رابطه معنا دار و مثبت (در سطح ۰/۰۵) بوده و هرچه قدر امکانات شغلی مطوب تر، میزان عملکرد نیز بیشتر بوده است.۶)بین چالش شغلی و میزان عملکرد رابطه معنادار ومثبت ( در سطح ۰/۰۵) بوده و چالش زیاد بدنبال خود حرکت به سمت افزایش عملکرد را نیز داشته است.