سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدرضا بلوچی –

چکیده:
موفقیت سازمان ها در گرو هدایت صحیح منابع، به ویژه منابع انسانی است،مدیران با استفاده از یافته های مدیریتی جدید و اتخاذسبک های مدیریتی منطبق با علم امروز می توانند عهد و پایبندی کارکنان به سازمان را افزایش دهند،یکی از جدیدترین نظریه ها،مدیریتتحولی و تبادلی می باشد.هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین سبک مدیریت تحولی و تبادلی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هایاستان سیستان و بلوچستان می باشد. نوع پژوهش،توصیفی- همبستگی و به روش میدانی انجام گردید. تعداد نمونه آماری برابر 52 نفر و به روش تصادفی-طبقه ای از بین کارکنان دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان انتخاب شده اند.ابزار تحقیق، پرسشنامه های ویژگی هایفردی، تعهد سازمانی میر و آلن، و رهبری چند عاملی MLQ استاندارد شده باس و برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی،ضریبهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون دو متغیره استفاده شده است.یافته ها نشان داد که در سطح a=0.01 رابطه نسبتا قوی و مثبت r =0.67 بین سبک مدیریت تحولی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان تحت سرپرستی آنها وجود دارد.این ارتباط برای مدیریت تبادلی رابطه نسبتا ضعیف و مثبت r =0.32 بدست آمد