سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن احمدی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
عبدالرحمن بهرامی – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان، دانشکده بهداشت، دا
احمد جنیدی جعفری – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان، دانشکده بهداشت، دا
حسین محجوب – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان، دانشکده بهداشت، دا

چکیده:

غلظت بنزن هوا نسبت به گذشته افزایش یافته و منابع عمده بنزن در هوای شهر ها گاز های خروجی از اگزوز اتومبیل ها و بخارات ناشی محصولات نفتی می باشد..هدف از این مطالعه ارزیابی تماس با بنزن و مقایسه آن با میزانTTMA ادرار گروه های شغلی مورد بررسی و با گرو کنترل است.
روش کار:با استفاده از یک پرسشنامه مشخصات فردی،سابقه کار ،عادات غذایی و… ثبت گردید. بنزن هوا با دستگاه گاز کروماتو گرافی مجهز بهFIDتجزیه وTTMA ادرار استخراج وبا دستگاه HPLC تجزیه شدند.
نتایج: اختلاف معنی داری (۰۰۰۱/۰> p ) در مقدار TTMAگروه رانندگان تاکسی و کارگران پمپ بنزین مشاهده شد. غلظت بنزن در منطقه تنفسی کارگران پمپ بنزین ۴ برابر بیش از رانندگان و۳ برابر بیش از حد مجاز تماس ( ppm 5/0 ) تعیین شده از سوی (ACGIH)بدست آمد.
در ایران مقادیر فراوان هیدروکربن های فرار از پمپ بنزین ها ووسایل حمل ونقل موتوری به هوا منتشر می گردد.