سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مجیدیان –
سیدحمید ادبی –
فریبرز ظروفی –

چکیده:

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ایران خودرو می باشد به این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق ۱۷ فرضیه تدوین گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق نمونه ای به حجم ۱۸۷ نفر از بین مدیران، مسئولین و کارشناسان شرکت ایران خودرو انتخاب شد. سپس پرسشنامه تحقیق که پایایی آن ۹۶ درصد بود بین نمونه آماری توزیع گردید. دراین تحقیق از تکنیکهای آمار توصیفی برای بررسی، تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و از روش مدل یابی معادلات ساختاری برای ازمون فرضیه های تحقیق و رتبه بندی آنها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین ویژگیهای درگیر کار شدن وانطباق پذیری با مدیریت دانش بیشترین رابطه وجود دارد.