سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید رحیمی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و میزان خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ بود . سوالات تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد مدیریت دانش ( اجتماعی شدن،برونی سازی،ترکیب و درونی سازی ) و با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی ( سن ،جنسیت، رشته تحصیلی، مرتبه علمی و وضعیت استخدامی ) مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – همبستگی بود . جامعه آماری شامل ۴۶۶ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۸۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید . ابزار جمع آوری دادهها شامل پرسشنامه مدیریت دانش با ۲۶ گویه و یک پرسشنامه ی خلاقیت رندسیپ با ۵۰ گویه که ضریب پایایی آن با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به ترتیب ۰/۹۵ و ۰/۹۲ بدست آمد . نتایج نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش و میزان خلاقیت همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد . تفاوت معناداری بین میانگین مدیریت دانش اعضای هیات علمی برحسب سن، جنسیت و رشته تحصیلی وتفاوت معناداری بین میانگین میزان خلاقیت اعضای هیات علمی بر حسب سن، رشته تحصیلی و وضعیت استخدامی مشاهده نشد .