سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد شاهرخی ساردو – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

چکیده:

در این بررسی اثرات عمق مادر چاه و طول پشته قنات به عنوان هیدرولیکی و مساحت مناطق کوهستانی، تپه ماهوری، دشت سر فرسایش و دشت سرتراکمی و غیره حوضه آبخیز هرقنات به عنوان عوامل فیزیوگرافیکی و مورفولوژیکی موثر بر میزان آبدهی آن منظور شده و با استفاده از رگرسیون چند متغیره به منظور تعیین عامل یا عوامل و تغیین کننده میزان آبدهی قنوات منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری ما را تعداد ۵۳ رشته قنات مورد بهره برداری در حوضه آبخیز گرگک شهر کرد تشکیل داده است. بر اساس نتایج بدست امده مهمترین عوامل تعیین کننده میزان ابدهی قنوات مذکور در مرتبه اول مساحت واحد دشت سر تراکمی حوضه آبخیز قنات و درمرتبه بعدی مساحت دشت سر فرسایشی، مساحت منطقه تپه ماهوری، طول قنات و عمق مادر چاه قرار دارند. شناخت این رابطه ما را در جهت محل های جدید جهت احداث قنات و اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی به هدف افزایش ابدهی آنها رهنمون خواهد شد.