سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهران لشنی زند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام لرستان

چکیده:

در این تحقیق دو هدف عمدهدنبال شده است. اول بررسی میزان و شدت بارش و ترسیم منحنی های شدت ، مدت، فراوانی به ویژه برای مناطق فاقد باران نگار، دوم محاسبه انرژی جنبشی حاصل از بارندگی بر سطح زمین و در نهایت تعیین خطر فرسایش در بخش های مختلف حوضه. با توجه به این مهم که تنها یک ایستگاه سینوپتیک در منطقه موجود بوده، با استفاده از بارش های حداکثر ۲۴ ساعته و شدت بارندگی ثبت شده در این ایستگاه و دوره بازگشت و زمان تداوم این متغیرها، رابطه منطقه ای جدید برای محاسبه شدت، مدت و فراوانی بارش ارائه گردیده است. آنگاه با توجه به اینکه عمده ترین نوع فرسایش در استان لرستان، فرسایش آبیبوده و شناخت مکانیسم این پدیده پیچیده به ابزاری مناسب و کارآمد نیاز دارد، لذا از مدل فرسایشی SLEMSA در تهیه نقشه خطر فرسایش استفاده شده است. این نقشه اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص وضعیت کمی و کیفی فرسایش در نقاط مختلف حوضه بدست می دهد و با توجه به نتایج حاصله چگونگی عملکرد متقابل بارش به عنوان عامل فرساینده و خاک به عنوان عامل فرسایش پذیر روشن شده است.