سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محمدامین اجاقی – عضو هیات علمی گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور، ایران
محمد جانعلی زاده – کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور، ایران،(نویسنده مسئول)
فاطمه مالچی – عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نرخ بازده سرمایه گذاری، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش شرکت هایتصاحب شده ی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و دوره زمانی این پژوهش به سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۵ محدود می باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر ۷۵ شرکت تصاحب شده، مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از صورت های مالی و یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته و با استفاده از نرم افزار تدبیر متغییرهای مورد نظر استخراج و از طریق آزمون همبستگی پیرسون، آزمون معناداری F و آزمون t به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده دارایی با ارزش بازار و عدم وجود رابطه معنادار بین بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار شرکت های تصاحب شده می باشد.