سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا شکوهی – استادیارگروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان
حسین موحدیان عطار – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت اصفهان
احمد جنیدی جعفری – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت ایران
رقیه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان

چکیده:

نسبت COD/N/P یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر عملکرد سیستم های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب محسوب می شود ازطرفی مقادیر مناسب نسبت مذکور با توجه نوع فرآیند تصفیه ونوع ماده مورد تصفیه متفاوت است .هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نسبت COD/N/P با راندمان حذف فنل در رآکتور BF/AS و تعیین میزان اپتیمم آن می باشد. این پژوهش در مقیاس پایلوت و بر روی سیستم بیولوژیکی ترکیبی سری بیوفیلتر و لجن فعال صورت گرفته است. دراین مطالعه ضمن تثبیت شرایط موثر بر عملکرد سیستم ، با تغییر غلظت ازت و فسفر نسبت COD/N/P در دامنه ۱۰۰/۶/۰٫۵ تا ۱۰۰/۱۶/۳٫۲تغییر داده شده است. متعاقبا راندمان حذف فنل توسط سیستم اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان داد ضرایب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه در دامنه ۱۰۰/۶/۰٫۵ تا ۱۰/۱۰/۲ و از این نسبت تا ۱۰۰/۱۶/۳٫۲ بترتیب ۰/۸۸۳ و ۰/۸۹۲ و میزان P-value <0/01 می باشد. با توجه به مقادیر ضریب همبستگی و میزان P-value نتیجه می گیریم که همبستگی بین این دو متغیر با بیش لز ۹۹ درصد اطمینان در سطح معنی داری قرار دارد. ضمنا نسبت مناسب COD/N/P برای حذف فنل در سیستم مورد مطالعه ۱۰۰/۱۰/۲ می باشد و تغییر این نسبت موجب کاهش راندمان می گردد