سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسن قلی پور گلوچه – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین رضا کمالیان – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی اکبر فرهنگی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه بین نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش سازمانی و چگونگی هماهنگی بین آنها در شرکت ملی صنابع پتروشیمی ایران می پردازد.
تحقیق حاضر با هدف کاربردی و بر اساس تحقیقات همبستگی صورت گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۱۴۳ نفر از کارکنان دانشی (مدیران و کارشناسان) دفتر مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشد که به روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات مورد نیاز بر اساس شیوه پرسشنامه فراهم گردیده است و اطلاعات حاصله با استفاده ازآزمون همبستگی پیسرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
منتایج تحقیق نشان میدهد که یک سازمان دانشی نیازمند رویکرد و دیدگاه مدیریتی متفاوت نسبتبه یک سازمان غیر دانشی است و از این رو نظام ارزیابی عملکرد نیز می بایست دانش محور و مبتنی بر مدیریت دانش سازمانی طراحی گردد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام ارزیابی عملکرد دارای همبستگی مثبتی با مدیریت دانش سازمانی و فرآیند ان می باشد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از ان است که محنوای نظام ارزیابی، بستر لازم را بریا بکارگیری اثر بخشی فرایندهای مدیریت دانش سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی دارا می باشد.