سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
پرویز سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علی آباد کتول ، گروه حسابداری و مدیریت ، علی آباد کتول ، ایران.
ساره حسین پور – کارشناسی ارشد حسابداری ، موسسه آموزش عالی گلستان

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و نوسان پذیری در سود عملیاتی با دقت پیش بینی سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کابردی و از لحاظ نوع جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی میباشد. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال ۵۸۳۱ الی ۵۸۳۵ بوده است که با توجه به محدودیت های اعمال شده در انتخاب جامعه آماری و نمونه آماری تعداد ۵۸۱ شرکت به منظور آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیه ها پس از بررسی آزمون فروض کلاسیک رگرسیون نشان داد که درجه هموارسازی سود و نوسان پذیری در سود های عملیاتی با دقت پیش بینی سود هارابطه معناداری داشته و شرکت هایی که دارای نوسان پذیری کمتری در سود های عملیاتی هستند دارای سود های پیش بینی شده با دقت بیشتری هستند