سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ظریفه عین اله زاده – دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علی آباد، گروه مدیریت و حسابداری، شهرستان علی آباد کتول، ایران
علی اکبر آقایی – دانشگاه گلستان ، گرگان ، ایران

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ارتباطات سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه ازاد اسلامی واحدگرگان و آموزشکده سما(بود. در این راستا هوش هیجانی براساس مدل گلمن ۵۹۹۱ و ارتباطات سازمانی بر اساسمدل استوارت مکین ۲۰۰۲ وکاترین بیکر ۲۰۰۲ و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل ارگان ۵۹۹۱ مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری شامل کارکنان کلیه روسای و معاونین و کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی و آموزشکده سما گرگان به تعداد ۳۰۰نفر می باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۵۶۹ نفر تعیین گردید.این تحقیق از نظر هدف کاربردی وازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد . برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش هیجانی ۰/۸۶ وپرسشنامه ارتباطات سازمانی ۰/۸۷ورفتارشهروندی سازمانی ۰/۸۵و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصدو رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد : بین هوش هیجانی و ارتباطات سازمانی بارفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرگان و آموزشکده سما رابطه معنی داری وجود دارد