سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم روح الامین – دستیار علمی دانشگاه جامع پیام نور اصفهان- مرکز وزوان
تهمینه خادمی – دستیار علمی دانشگاه جامع پیام نور اصفهان- مرکز وزوان

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تفکر غیر منطقی در کارمندان زن و مرد آموزش و پرورش منطقه ۵ پرداخته است. پژوهش از نوع علی – مقایسه ای است. جهت اجرای پژوهش از بین جامعه آماری،۶۰ نفر از کارمندان آموزش و پروش منطقه ۵( ۳۰ نفر زن، ۳۰ نفر مرد) به صورت نمونه گیری متناسب با حجم انتخاب گردیدند و از آزمونهای تفکر غیر منطقی از مقیاس نگرش های ناکار آمد و ایزمن ( فرم الف ) و هوش هیجانی تیر ایدز و فارنهایم جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد و نمرات با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل با توجه به سوالات و فرضیه های تحقیق به شرح ذیل به دست آمد: میزان هوش هیجانی در مردان (۱۴۵/۹) ، در زنان (۱۵۴/۷) و میزان تفکرغیر منطقی در مردان (۱۳۱/۲)بدست آمد. بین هوش هیجانی و تفکر غیر منطقی در مردان با ضریب همبستگی (r-./25) و( p0/003 ) رابطه معناداری به دست آمد. بین هوش هیجانی و تفکر غیر منطقی در زنان با ضریب همبستگی (۰/۴۶r) و (p0/009) در کارمندان آموزش و پرورش رابطه مستقیم و معنادار بدست آمد اما بین هوش هیجانی و جنسیت در کارمندان آموزش و پرورش با ضریب همبستگی (r-0/22) و (p 0/87) رابطه معناداری بدست نیامد.