سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
فرزاد گرامی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز
سحر گرامی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز

چکیده:
ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی میشود. با توجه به تأثیرات معکوس ورشکستگی بر بازارسرمایه و اقتصاد، پژوهشگران و ذینفعان درصدد برآمدند با استفاده از رویکردهای مختلف، مدلهای پیش بینی را ایجاد و توسعهداده تا بتوانند میزان زیانهای وارده و تأثیرات ناشی از آن را کاهش دهند. در این پژوهش، به دنبال بررسی رابطه بین ورشکستگیبا ساختار سرمایه هستیم و از یک متغیر مستقل برگرفته از مدل ورشکستگی آلتمن، شامل بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود انباشته به کل داراییها و سرمایه درگردش به کل دارایی ها برای تأثیر ورشکستگی برساختار سرمایه (متغیر وابسته) بهره گرفتهایم. از جمله اهداف این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود رابطه اطلاعاتی بینمتغیرهای حسابداری و ساختار سرمایه و میزان رابطه آنها در ارزیابی ریسک پیش بینی ورشکستگی شرکت هاست تا از این طریقبتوان بر میزان آگاهی سرمایهگذاران در امر تجزیه و تحلیل و تأیید یا رد تصمیمات قبلی و یا اتخاذ تصمیمات جدید به نحو بهینهافزود. نمونه مورد بررسی شامل ۸۸ شرکت طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ و روش آماری مورد استفاده رگرسیون داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار SPSS است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که با استفاده از مدل ورشکستگی آلتمن، میتوان احتمال رشکستگی شرکت را تا سه سال قبل از وقوع ورشکستگی، پیش بینی کرد و همچنین مشاهده شد که بین ساختارسرمایه و ورشکستگی رابطه معنی داری وجود ندارد.