سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مریم حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
فریدون آزما – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه بین وفاداری سازمانی واعتمادسازمانی باتغییر سازمانی معلمان شهرستان کلاله پرداخته است جامعه اماری موردمطالعه این پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس اموزش وپرورش شهرستان کلاله که درسال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲مشغول هستند می باشد جهت انتخاب نمونه موردمطالعه ازروش نمونه گیری بااستفاده ازجدول کرجسی ومورگان بصورت تصادفی ساده استفاده شده است حجم نمونه موردمطالعه شامل ۳۰۰نفر می باشد داده ها بااستفاده ازسه پرسشنامه وفاداری سازمانی اعتمادسازمانی و تغییرسازمانی جمع اوری شده و سپس بانرم افزار Spss16تجزیه و تحلیل شدند نتایج این پژوهش نشان داد که بین وفاداری سازمانی و تغییر سازمانی رابطه مثبت وجود دارد بین اعتمادسازمانی و تغییرسازمانی نیز رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین اعتمادجانبی و اعتمادعموی باتغییر سازمانی رابطه معناداروجود دارد براساس یافته ایی این پژوهش رابطه معناداری بین اعتمادنهادی و تغییر سازمانی نیز مشاهده شد همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که بطور کل متغیر وفاداری سازمانی میتواند میزان کارایی مدیران راتبیین و پیش بینی کند ولی متغیر اعتمادسازمانی قابلیت پیش بینی و تبیین تغییر سازمانی را نداشت