سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رامین سلماسی – کارشناسی ارشد- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی تبریز

چکیده:

گندم بهاره در خاکها ی آب یاری شده با پسابها ی آلوده اطراف شهرستان تبر یز کشت می شود . این اراضی توسط فلزات سنگین ناشی از پسابها آلوده شده اند . نمونه ها ی خاک مورد تجز یهpH مواد آلی و کامیوم و سرب قرار گرفتند . میزان کادمیوم و ،سرب دانه ها ی گندم نیز اندازه گیری گرد ید. نتایج بوسیله آزمون همبستگی خط ی چند گانه به کمک نرم ازارSPSS تفسیرشدند. نتایج نشان دادند که افزا یش میان کل فلزات سنگین خاک، باعث بالا رفتن غلظت کادمیوم در دانه ها ی گندم گردید. همبستگی بین فلزات سنگین دانه و مواد الی خاک غیر معنی دار بوده است . علت آن می تواند مواد آلی کم خاک مطالعه شده باشد (۱/۱%) رابطه معنی دار منفی بین pH خاک و کادمیوم دانه بدست آمد. چون با افزایش pH خاک، غلظت کادمیوم در محلول خاک کاهش یافته است.