سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکتر داود کیاکجوری – دکتری مدیریت دولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر-چالوس

چکیده:

در این مقالهارتباط بین متغیرهای فرهنگ سازمانی مطرح شده از (دنیسون) و کارایی در شرکت های بیمه ی غرب استان مازندران مورد بررسی قرار رگفته است. شرکت های سهامی بیمه ای آسیا، ایران، البرز و دانا مشتمل بر شعب آنها در شهرهای محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، تنکابن، و رامسر جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. مجموعل کارکنان ۲۰ شعبه از این ۴ شرکت بالغ بر ۳۲۳ نفر واجد شرایط برای تکمیل پرسش نامه فرهنگ سازمانی بوده اند. برای اندازه گیری کارایی از تحلیل پوششی داده ها(D.E.A) استفاده شد. به این نحو که با توجه به داده ها و ستاده های شعب، مقدار کارایی آنها محاسبه شد و سپس با در دست داشتن این مقادیر، میانگین کارایی در سطح شرکت ها به دست آمد. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسش نامه استفاده شد. با محاسبه ی میانگین و تحلیل همبستگی پیرسون نمرات و امتیازات هر شعبه حاصل شد. به منظور تحلیل داده ها از نتیجه های ضریب همبستگی بین میانگین و واریانس متغیرهای فرهنگسازمانی و کارایی در سطح شعب و مقایسه س مقادیر نرمال شده، بهره گیری شد. مجموعه ی این تحلیل ها نشان دهنده ی آن است که تفاوت در کارایی شرکت های بیمه وجود دارد و بدین معنا که متغیرهای فرهنگ سازمانی مستقیما در میزان کارایی شعب تاثیر دارند. در انتها با تفسیر نتیجه ها و پیشنهادها و توصیه ها در جهت افزایش کارایی با توجه به متغیرهای فرهنگ سازمانی تاکید شده است.