سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – استادیار مهندسی معدن- دانشکدة فنی، دانشگاه ارومیه
مسعود کریمی – دانشجوی کار شناسی ارشد رشته مهندس استخراج معدن، دانشکدة فنی، دانشگاه

چکیده:

ضریب ارتجاعی , ضریب پواسون , مقاومت فشاری یک محوری و مقاومت کششی استفاده های متعددی در مکانیک سنگ و طراحی سازه های سنگی دارند ، اما رابطه بین آنها و رابطه آنها با تخلخل و چگالی برای سنگهای مختلف به خوبی مشخص نبوده است . رابطه بین ویژگی های مورد نظر با استفاده از نتایج گروه های مختلف آزمایش تعداد ١٤٠٠ زوج داده از انواع سنگهای
پرمصرف بررسی و تعیین گردید. ضریب پواسون با افزایش ضریب ارتجاعی و چگالی کاهش و با افزایش تخلخل افزایش یافت ، اما همبستگی بین ضریب پواسون و مقاومت فشاری یک محوری دیده نشد و ضریب پواسون کوچکتر از ۰/۵ می باشد. یکی از روش های برآورد تنش بکر (برجا) افقی(σh) و تنش بکر قائم (ν) مرسوم به روش ثقلی، استفاده از ضریب پواسون (σv) می باشد. برآورد تنش افقی در این روش همیشه کوچکتر از تنش قائم می باشد. این بر خلاف نتایج تجربی استکه در اغلب جاها تنش افقی بزرگتر از تنش قائم می باشد. مقاومت فشاری یک محوری به طور متوسط حدود ۱۵/۵۸۶ برابر مقاومت کششی برای انواع گروه های مختلف آزمایش تخمین زده شد. با استفاده از روابط بدست آمده می توان با داشتن یکی از ویژگی های سنگ سالم ویژگی دیگر را تخمین زد.