سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه جعفرزاده – دانشگاه تبریز دانشجوی دکترای اقلیم شناسی
برومند صلاحی – دانشگاه محقق اردبیلی استادیار اقلیم شناسی

چکیده:

درپژوهش حاضرجهت بررسی رابطه بین پدیده النینو – نوسانات جنوبی انسو و خشکسالی ها و ترسالیهای استان اردبیل ازداده های طولانی مدت بارش برای ایستگاه های سینوپتیک اردبیل پارس آباد و مشکین شهر و خلخال و همچنین مقادیر عددی شاخص SOI استفاده گردید جهت انجام این پژوهش ابتدا بااستفاده ازچهارشاخص نمرات استاندارد بارش شاخص درصد نرمال بارش شاخص استاندارد بارندگی و شاخص دهک های بارندگی خشکسالیها وترسالیهای منطقه محاسبه گردید وشاخص نمرات استاندارد بارش و شاخص دهک های بارندگی به عنوان دوشاخصی که خشکسالیها و ترسالیهای منطقه را بهتر تبیین می کند انتخاب گردید سپس فازهای مختلف پدیده انسو درطی سالهای مواجه با خشکسالی و ترسالی محاسبه و تعیین شد میزان ضریب همبستگی بین بارش سال های خشک و سالهای تر و شاخص SOI بصورت سالانه و ماهانه و فصلی ازطریق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید نتاجی بیانگر این بود که درطی سالهایی که نمایه نوسانات جنوبی درحالت حدی خود می باشد یعنی النینو و یالانینای بسیارشدید بوقوع پیوسته درمنطقه مورد بررسی نوساناتی دربارش اتفاق افتاده است چنانکه افزایش بارندگی و به تبع آن وقوع برخی خشکسالیها باوقایع شدید انسو درطی فاز النینو درارتباط می باشد همبستگی محاسبه شده زیاد قوی نیستند چنانچه برخی دیگر ازوقایع خشکسالی و ترسالیهای منطقه با فازهای ضعیف تر انسو مطابقت ندارد همبستگیهای محاسبه شده درسطح ۹۵درصد معنی دار می باشند