سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد حسن خیرآور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مدیتر
محمد حسن قزوینیان – کارشناس ارشد علوم اقتصادی – کارشناس مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صن

چکیده:

با در نظر گرفتن اشتغال به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه و بیکاری به مثابه منشاء بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعه وضعیت فعلی بیکاری در استان، وظیفه بسیارمهم و خطیردولت مرکزی و مقامات محلی در جهت ایجاد اشتغال و کنترل بیکاری، بیش از پیش نمود خواهد یافت. در راستای همین موضوع، امروزه کارآفرینی به عنوان ابزار مهم تولید شغل و در نتیجه کاهش میزان بیکاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشوراهمیتی فزاینده یافته است.
درخصوص چگونگی رابطه مذکور ابهامات بسیاری در کشورهای در حال توسعه ظهور یافته است. برخی از کارشناسان رابطه ای مثبت و همسو بین این دو متغیر اقتصادی را بیان می دارند، به عبارت دیگر نتایج حاصل ازمطالعات این عده از اقتصاددانان نشانگر این است که با افزایش نرخ بیکاری، با وقفه زمانی چند سالهکارافرینی نیز افزایش می یابد. حال آنکه برخی دیگررابطه عکس بین کارآفرینی و اشتغال را مطرح می سازند و مستنداًبیان می دارند که افزایش فعالیتهای کارافرینی، نرخ بیکاری را کاهش می دهد.
هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین کارآفرینی – به مفهوم ایجاد کسب و کارهای جدید- در صنعت استان آذربایجان شرقی و نرخ بیکاری این استان می باشد. در این راستا، مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری(VAR)برای بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و کارآفرینی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی به کار گرفتهشده است. نتایج این مقاله حاکی از آنست که در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی فقط رابطه مطروحه دوم برقرار است.