سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۲۸
نویسنده(ها):
فیروزه مهدی نیا – کارشناس مدیر آموزگار
الهام علی نیادون – کارشناس ارشد تکنولوژی اموزشی مدرس دانشگاه
حسینعلی قربانی امیر – کارشناس ارشد مشاوره خانواده ، مدرس دانشگاه فرهنگیان بابل

چکیده:
سلامتی یکی از مجموعه ها و اجزاء میفیت زندگی است ولی معادل و مساوی آن نیست چراکه سلامتی طبق تغریف سازمان بهداشت جهانی فقدان هرگونه نقص جسمی روانی و اجتماعی است حال آنکه کیفیت زندگی احساس رضایت از زندگی است و این زندگی ممکن است با سلامنی همراه باشد یا نباشد پس کیفیت زندگی مفهوم وسیعی دارد که شامل همه ابعاد زندگی می گردد و سلامت مرکز ثقل کیفیت زندگی است. واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو ۲ در سال ۱۹۲۰ در کتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت. به مرور زمان محققان متوجه شدند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی سلامت باشد چنانچه تعریف سازمان با توجه به بهداشت جهانی از سلامت نیز به این نکته تاکید دارد. تعریف تندرستی توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۸۴ میلادی مبنی بر ابعاد وسیع آن به شکل رفاه کامل فیزیکی روحی و اجتماعی و نه فقط عدم وجود بیماری لازم است اندازه گیری سلامت و ارزیابی مداخلات بهداشتی علاوه بر شاخص های فراوانی و شدت بیماری به سایر ارزش های انسانی مانند کیفیت زندگی نیز توجه داشت. روش اجرای این پژوهش توصیفی و مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان پیام نور بابل در سال ۱۳۹۲ می باشد حجم نمونه ۱۰۰ نفر در دو جنس زن و مرد می باشد ابزار پژوهش: شامل پرسشنامه کیفیت زندگی ۲۶ سوالی با پنج گزینه فهرست شادکامی آکسفورد با ۲۹ سوال و ۴ گزینه می باشد جمع نمره ۲۹ گانه و ۲۴ گانه نمره کل مقیاس را تشکیل می دهند این آزمون در ایران توصط علی پور در سال ۱۳۸۶ اعتبار یابی شده است که آلفای کرونباخ آن ۹۱% است این پرسشنامه توسط دانشگاه آکسفورد ساخته شده و در سال ۱۳۷۸ توسط علی پور نور بالا به فارسی برگزدانده شده است. تحلیل آماری از طریق نرم افزار spss انجام شد. داده ها در سطح معنی داری ۰/۰۰۵>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پخش پرسشنامه توسط محقق انجام شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش t مستقل ، t همبسته و تحلیل واریانس می باشد.