سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
جمال الدین قازلی کر – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی

چکیده:
این پژوهش سعی دارد ارتباط بین تعهد سازمانی با بهره وری نیروی انسانی و مؤلفه های آن در اداره کل پست استان گلستان وشهرستان های زیرمجموعه در سطح استان را بسنجد. در این تحقیق برای سنجش تعهد سازمانی از مدل آلن و مایر و برای ارزیابی بهره ورینیروی انسانی و مؤلفه های آن از مدل آچیو که متعلق به هرسی و گلداسمیت می باشد استفاده شده است. تحقیق حاضر، توصیفی از نوعهمبستگی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- میدانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره کل پست استان گلستان بوده اند که تعداد آن ۰۹۲ نفر می باشد، لذا از این تعداد با توجه به جدول مورگان تعداد ۰۷۲ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شده اند. در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه ها میزان آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه تعهد سازمانیα=۰/۸۹وبرای پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی α=۰/۸ه۳ می باشد و البته آلفای هریک از مؤلفه های بهره وری نیروی انسانی نیز محاسبه شده که نشان دهنده پایایی قابل قبول و مورد تایید پرسشنامه ها می باشد. در این پژوهش جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده و با توجه به اینکه نتایج این آزمون بر غیر نرمال بودن داده ها دلالت داشت از آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگیاسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که بین تعهد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در این اداره کل رابطه معناداری وجود دارد. از طرف دیگر نتایج حاکی از آن است که بین تعهد سازمانی و ابعاد توانایی، درک، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد عملکرد، اعتبار و تناسب محیطی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود تعهد سازمانی و نیز بهره وری نیروی انسانیو ابعاد آن برای این اداره کل ارائه گردید تا آنان به ارزیابی سازمان خود بپردازندو شکاف های موجود را بشناسند و برای رفع آنها تلاش نمودهوسازمان به اهدافش برسد