سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عیدمحمد کرفه – بانکدار بانک کشاورزی شعبه میهن، کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی، گنبد کاووس، استان گلستان، ایران.

چکیده:
هدف اصلی دراین تحقیق بررسی رابطه تعهدسازمانی بارفتارشهروندی سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان گلستان می باشد این پژوهش ازنظر هدف ازنوع تحقیقات کاربردی است وازنظر نحوه گرداوری داده ها ازنوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است ازانجا که محقق به دنبال بررسی رابطه بین دومولفه است این تحقیق ازنوع تحقیقات همبستگی است جامعه اماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شاغل رسمی و قراردادی بانک کشاورزی استان گلستان به تعداد ۳۸۱نفر می باشد که حجم نمونه با استفاده ازجدول کرجسی ومورگان برابر۱۹۱نفر تعیین گردید وازآنجا که درهرتحقیق امکان عدم برگشت تعدادی پرسشنامه وجود دارد تعداد۲۰۱ پرسشنامه درمیان جامعه اماری توزیع شد که تعداد ۱۹۶پرسشنامه قابل بررسی وتجزیه و تحلیل بوده است لذاحجم نمونه دراین تحقیق ۱۹۶نفر می باشد روش نمونه گیری ازنوع تصادفی ساده می باشد ابزار گرداوری داده ها دراین تحقیق پرسشنامه می باشد برای تعیین سطح تعهدسازمانی ازپرسشنامه استاندارد آلن ومی یر۱۹۹۰ استفاده شد برای سنجش رفتارشهروندی سازمانی پرسشنامه پودساکف ومکنزی ۲۰۰۱ که ازروی ۵بعدمطرح شده توسط اورگان تهیه شده به کارگرفته شد پایایی سوالات مطرح شده برای اندازه گیری هرمتغیر بااستفاده ازضریب الفای کرونباخ برای متغیرتعهدعاطفی ۰/۸۱۸تعهدتکلیفی ۰/۸۲۸تعهدمستمر۰/۸۱۰تعهدسازمانی ۰/۸۳۴ورفتارشهروندی سازمانی ۰/۸۱۷بدست آمد روایی پرسشنامه ها باروش محتوایی موردتایید قرارگرفت