سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عیدمحمد کرفه – بانکدار بانک کشاورزی شعبه میهن، کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی، گنبد کاووس، استان گلستان، ایران.

چکیده:
هدف اصلی دراین تحقیق بررسی رابطه تعهدسازمانی بارفتارشهروندی سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان گلستان می باشد این پژوهش ازنظر هدف ازنوع تحقیقات کاربردی است وازنظر نحوه گرداوری داده ها ازنوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است ازانجا که محقق به دنبال بررسی رابطه بین دومولفه است این تحقیق ازنوع تحقیقات همبستگی است جامعه اماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شاغل رسمی و قراردادی بانک کشاورزی استان گلستان به تعداد 381نفر می باشد که حجم نمونه با استفاده ازجدول کرجسی ومورگان برابر191نفر تعیین گردید وازآنجا که درهرتحقیق امکان عدم برگشت تعدادی پرسشنامه وجود دارد تعداد201 پرسشنامه درمیان جامعه اماری توزیع شد که تعداد 196پرسشنامه قابل بررسی وتجزیه و تحلیل بوده است لذاحجم نمونه دراین تحقیق 196نفر می باشد روش نمونه گیری ازنوع تصادفی ساده می باشد ابزار گرداوری داده ها دراین تحقیق پرسشنامه می باشد برای تعیین سطح تعهدسازمانی ازپرسشنامه استاندارد آلن ومی یر1990 استفاده شد برای سنجش رفتارشهروندی سازمانی پرسشنامه پودساکف ومکنزی 2001 که ازروی 5بعدمطرح شده توسط اورگان تهیه شده به کارگرفته شد پایایی سوالات مطرح شده برای اندازه گیری هرمتغیر بااستفاده ازضریب الفای کرونباخ برای متغیرتعهدعاطفی 0/818تعهدتکلیفی 0/828تعهدمستمر0/810تعهدسازمانی 0/834ورفتارشهروندی سازمانی 0/817بدست آمد روایی پرسشنامه ها باروش محتوایی موردتایید قرارگرفت