سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
زین العابدین حسینی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
نسیم زرنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته – RS&GIS دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مرضیه حاجیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته – RS&GIS دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مریم داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته – RS&GIS دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:
ماهواره های سنجش از دوری با دریافت امواج الکترومغناطیسی از سطح زمین تصویربرداری می کنند. این تصاویر تولیدی براساس باند برداشت تصویر در گستره طیف الکترومغناطیس، کاربردهای متفاوتی دارند. محدوده مادون قرمز حرارتی یکی ازمحدوده های حایز اهیمت در سنجش از دور است که نقش بسزایی در تعیین دمای سطحی زمین دارد. در این پژوهش با درنظر گرفتن تصاویر ماهواره LandSat پنج و هشت، در بازه زمانی ۲۴ سال، به بررسی دمای سطح شهر اصفهان در سالهای۲۰۱۴ و ۱۹۹۰ و مقایسه تغییرات کاربری اراضی در طول این دوره زمانی پرداخته می شود. روش ها و الگوریتم های مختلفیبرای تعیین دمای سطح زمین ارائه گردیده است که محاسبه دقیق آن به محاسبه ضریب گسیل سطوح مختلف بسدتگی دارد.در این مقاله برای محاسبه دمای سطح زمین از شاخص پوشش گیاهی NDVI استفاده شده است و سپس به وجود پوششگیاهی و رابطه آن با دمای سطح پرداخته شده است و نتایج نشان می دهد خشک شدن زاینده رود و افزایش مساحت شهر واز بین رفتن زمین های کشاورزی شرق استان باعث تغییرات دمایی شده است.