سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
امیرحسین چرخابی – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

افزایش روز افزون تغییر اکوسیستمهای طبیعی به اکوسیستمهای کشاورزی موجب تخریب محیط زیست شده و در این رابطه عناصرسنگین نقش مهمی در ایجاد این آلودگیها ایفا می کنند . حوزه آبخیز و آبریز انزلی یکی از حوزه های مهم دریای خزر بوده که به شدت کاربری های جدید از وسعت مراتع و جنگلها کاسته و این کاربری های جدید تاثیرات مختلف و عمده بر روی میزان عناصرسنگین در خاک دارند و لذا، بررسی این تغییرات هدف این تحقیق قرار گرفت . رفت . برای انجام این کار از ۲۱ نقطه در سه عمق ۰-۱۰ ، ۱۰-۲۰ و ۲۰-۳۰ سانتیمتری خاک سطحی نمونه ها بطور کامپوزیت برداشته شدند و پس از آماده سازی، در ۶۳ نمونه آهن، روی، مس، منگنز، سرب، کادمیوم، کبالت و نیکل قابل عصاره شده با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شدند و دادها با نرم افزار اس . پی . اس . اسآنالیز گردید . مقادیر بدستآمده برای عناصرسنگین آهن، روی، منگنز، مس، سرب، کادمیوم، کبالت و نیکل به ترتیب برابر با ۱۴۲/۲۵ ، ۸/۳ ، ۴۶/۹۴ ، ۵/۴۷ ، ۳/۱۸ ، ۰/۲۲ ، ۰/۴۶ و ۳/۷۶ میلی گرم در لیتر بوده است . میزان متوسط قابل دسترس عناصر آهن، روی، سرب، کادمیوم و مس در جنگل کمتر از کشاورزی و کشاورزی کمتر از مرتع بود . این روند برای نیکل و منگنز بدین صورت است که میزان این عناصر در مراتع نسبت به جنگل کمتر و جنگل کمتر از کشاورزی است . روند تغییرات کبالت بدین صورت بوده که جنگل بیشتر از کشاورزی و در کشاورزی بیشتر از مرتع است . مقایسته میانگینها برای کاربری کشاورزی و جنگل با تی – تست ۵ نشان داد که بجز آهن و مس دیگر عناصر تفاوت معنی داری نداشته و بین کاربری
کشاورزی و مرتع بجز روی، مس و کبالت تفاوت معنی داری دیگری بین سایر عناصر وجود نداشت . در کاربری مرتع و جنگل عناصر آهن، روی، مس، سرب، کادمیوم و کبالت تفاوت معنی داری داشتند . بطور کلی کاربری جنگل دارای کمترین مقدار عناصرسنگین بود . از نتایج چنین استدلال می شود که تغییرات کاربری موجب بارگذاری عناصرسنگین در برخی از این خاکها شده و این موضوع باید با دقت بیشتر مورد پایش قرار گیرد .