سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
اسفندیار محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
مینا فرهمند – کارشناسارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام
هانیه موسوی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام

چکیده:
در محیط رقابتی امروز، سازمانها با چالشهای زیادی روبهرو هستند، و تفکر استراتژیک رویکرد مناسبی برای خلق استراتژی متمایزدر این محیط است. گرایش به کارآفرینی به عنوان نگرش راهبردی سازمان تعریف میشود که گرایش رقابتی سازمان را نشان میدهد. اینمقاله به بررسی رابطه بین تفکراستراتژیک با گرایش به کارآفرینی در بین مدیران و معاونان دانشگاه ایلام میپردازد. برای این منظور پرسشنامه استاندارد توزیع گردید و دادهها با استفاده از نرم افزار spss16 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین کلیه ابعاد تفکر استراتژیک با گرایش به کارآفرینی رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد