سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب خادم الحسینی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مرکز خرامه

چکیده:

از بین رفتن تنوع گونه ای در اثر عوامل مخرب مختلف ضرورت درک روابط موجود بین تنوع گونه ای و خصوصیات جامعه را دو چندان کرده استیکی از این خصوصیات میزان بیوماس تولیدی توسط گیاهان است به منظور بررسی رابطه بین تنوع و میزان تولید در مراتع ارسنجان از روش نمونه برداری سیستماتیک تصادفی و ۱۵ پلات مستطیلی شکل با سطح حداقل ۳ متر مربع استفاده شد میزان تولید با استفادها ز روش قطع و توزیع علوفه محاسبه گردید. به منظور بررسی تنوع و یکنواختی از سه شاخص شانون – واینر، مکنتاش و سمپسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار sPSS و مدل رگرسیونی به روش stepwise صورت پذیرفت نتایج حاصله نشان داد از بین شاخصهای مورد بررسی تنها بین تولید و شاخص تنوع مکنتاش در سطح احتمال ۱% رابطه معنی داریوجود دارد و این شاخص به تنهایی ۹۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توجیه می کند.