سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسداله قاضی مرادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور،
مجتبی صانعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور،

چکیده:

از مشکلات طراحی هیدرولیکی سازه های سنگدان ه ای و پاره سنگی تراوا در شرایطی که جریان به طور هم زمـان هم از درون بدنه سازه و هم از روی آن به پائین دست تخلیـه گـردد ، کمبـود اطلاعـات راجـع بـه رابطـه بـین درصدهای عبوری از الک های استاندارد(Pe)و نسبت بین دبی جریان روگذر و دبی جریان کل (β ) می باشد . محیط های مورد آزما یش که هر کدام ترک یبی از سنگدانه ها و پاره سنگ ها با در صد های مختلف بر اسـاس الـک استاندارد می باشند، در فلوم آزمایشگاهی تحت تاث یر هم زمان جر یان های درون و روگذر قـرار گرفتـه و مقـاد یر عوامل مورد ن یاز در آنها ا ندازه گ یری و ثبت شده است . نتایج بدست آمده از انجام ۹۶ مـورد آزمـایش روی ۱۰ نمونه آزمایشگاهی که در برگیرنده اعداد ۴/۷۶ ، ۹/۵۲ ، ۱۹/۵۰ ، ۳۸ /۱ ,۲۵/۴ و ۵۰/۸ میلی متر برای الک هـای استاندار است، مبنای کار است . بر اساس اطلاعات مشاهده ای و محا سباتی برای (β )از طریق معر فی را بطه چند متغیره، همبستگی بین آنها برقرار گردیده است ، ضریب تعیین ۰/۹۹۲ بین مقادیر یاد شـده، مبـین اعتبـار بسیار زیاد رابطه پیشنهاد شده بین (β) و در صد هـای عبـور ی از الـک هـای اسـتاندار مصـالح سـنگدانه ای و پاره سنگی می باشد .