سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
اصغر ابوالحسنی هستیاتی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،استادیار
ابوالقاسم اثنی عشری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دانشیار
امین حاتمی – دانشجوی دکتری اقتصاد،دانشگاه پیام نور
فاطمه جهانگرد – کارشناس ارشد علوم اقتصاذی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:
توسعه مالی دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشداقتصادی هستند. تا حدی که به عقیده برخی اقتصاددانان گسترش بازارهای مالی موتور محرک رشد اقتصادی کشورها می باشد. در این تحقیق به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران برای دوره زمانی ۲۰۱۲-۱۹۸۰ پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیان می کند که تولید ناخالص داخلی با یک وقفه دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی است. لذا با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری، رشد تولید ناخالص در سال آتی افزایش خواهد داشت. نسبت هزینههای دولت(اندازه دولت) به تولید ناخالص داخلی دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی نمی باشد. رشد درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی است. میتوان به جرأت گفت کهپدیده نفرین منابع در این دوره زمانی در کشور ایران مانع رشد اقتصادی بالا در کشور شده است.