سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد فقیهی شاهرخت – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل
عبدالحمید دهواری – استادیار گروه مرتع وآبخیزداری دانشگاه زابل
مسلم رستم پور – استادیار گروه مرتع وآبخیزداری دانشگاه بیرجند

چکیده:
تحقیق حاضر در شهرستان زیرکوه در استان خراسان جنوبی جهت مطالعه رابطه بین عوامل توپوگرافی وادافیکی با پوشش گیاهی دشت شاهرخت انجام شدبا استفاده از DEM نقشه های شیب، جهت و توپوگرافی بدست امد که با تلفیق این نقشه ها با نقشه زمین شناسی نقشه واحد کاری بدست آمد سپس با استفاده بازدیدهای صحرایی نسبت به شناسایی و تفکیک تیپ های گیاهی اقدام شد. نمونه برداری به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد.. با توجه به وسعت هرتیپ، بین ۱ تا ۳ نمونه خاک از عمق ۰ تا ۳۰ سانتی متری برداشت و فاکتورهای خاک شامل، درصد شن، سیلت، رس و… به روش های استاندارد آزمایشگاهی اندازه گیری شد. بررسی ارتباط بین توپوگرافی و ادفیکی با پوشش-گیاهی موجود در منطقه با استفاده از تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) با استفاده از نرم افزارPC-ORD نسخه ۴٫۱ انجام شد.