سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
سیدجواد خاتمی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه الهیات و معارف سلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران
محدثه ترابی دلوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف سلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

چکیده:
حجاب از موضعاتی مهم فرهنگی است که در تمام ادیان آسمانی بدان توصیه و در مکاتب و اندیشه های غیردینی نیز برفراخور از آن سخن به میان آمده است. از آن جا که زن موجودی حساس و آسیب پذیر است با حجاب خود به همه می فهماند که جایگاه زن بیش تر از آن است که تن خود را در معرض تماشای هوس ورزان بی عفت قرار دهد. در نتیجه حجاب تنها برای خود فرد نیست بلکه موجب استحکام خانواده ها می شود. آنچه که جای بحث دارد چگونگی رسیدن به امنیت و آرامش در پرتو حجاب است. در این پژوهش سعی بر این بوده که ضمن بیان آثار و فوائد حجاب، که مهمترین آنها ایجاد امنیت و آرامش برای افراد جامعه است، با بررسی آیات و روایات به این نتایج برسیم، که اگر زن به عنوان رکن و نهاد خانواده پوششی کامل داشته باشد از بسیاری از انحرافات و مفاسد اجتماعی جلوگیری کرده و آرامش و امنیتی را برای زن به ارمغان می آورد که او را در برابر عوامل مزاحم بیمه می کند.