سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهین حنیفه پور – دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان – دانشگاه تهران
حسن خسروی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
آرش ملکیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
یکی از مشکلات مهم در مناطق خشک و نیمه خشک شکل گیری طوفان و گردوغبار است. استان تهران از جمله مناطق مستعد وقوع پدیده طوفان گردوغبار در شمال شرق کشور می باشد. در این مقاله به منظور شناسایی بادهای توفان زا و فرساینده، داده های اقلیمی (بارندگی و تعداد روزهای گردوغبار) ایستگاه سینوپتیک تهران طی دوره آماری ۲۰ساله(۱۳۸۹-۱۳۷۰)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت لذا به منظور بررسی اثرات خشکسالی بر طوفان های گردوغبار از روش مقایسه ای دو شاخص، تعداد روزهای طوفانی DDI و شاخص بارندگی استاندارد SPI بهره گرفته شد. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل نمودارهای حاصل از هر دو شاخص نشان داد که روند تغییرات نمودارهای هر دو شاخص (DDI و SPI) نشان دهنده این است که خشکسالی تأثیری بر بروز پدیده گردوغبار نداشته است و این پدیده روند کاهشی داشته است. دلیل بروز نتایج فوق افزایش اقدامات بیابانزدایی در محدوده شهر تهران مانند تاغ کاری، بوته کاری کپه کاری و غیره بوده است .