سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
فرزین رضایی – استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نویسنده مسئول
طاهره رضی کاظمی – کارشناس ارشد حسابداری.دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین_T

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل در شرکتها است . سود پیش بینی شده توسط مدیریت یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی است . اهمیت سود پیش بینی شده به میزان انطباق آن با سود واقعی شرکت بستگی دارد .افشای دقیق سود پیش بینی شده موجب افزایش اعتماد بازار سرمایه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی می شود ، لذاپیش بینی میشد هیئت مدیره هنگام تصمیم گیری در مورد جابجایی و یا ابقای مدیرعامل به دقت پیش بینی سود نیز توجه نمایند . نمونه تحقیق 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392-1381 می باشد . آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون لجستیک انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن است که بین خطای سود پیش بینی شده و جابجایی مدیرعامل رابطه معنا داری وجود ندارد . هم چنین نتایج نشان داد که سطح پایین عملکرد شرکت نسبت به سطح بالای عملکرد ، نمی تواند بر رابطه بین خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل موثرتر باشد.