سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

داود عسگری – شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
محمدعلی کرامتی – شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
حبیب الله جوانمرد – شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
محمد بخشی – شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

چکیده:

هدف از این تحقیق این بود که موضوع توانمند سازی کارکنان را در سطح شرکتهای توزیع نیروی برق منطقه ای باختر مورد مطالعه قرار دهد و کوشش نمود تا به بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مانند خود مختاری ،دانش و مهارتوارتباطات و جریان اطلاعات بپردازد . توانمند سازی به عنوان یک مفهوم کاربردی توسط آقای اسپریتزردر سال ۱۹۵۵ و بر اساس تعریف مفهومیروانشناسی توانمند سازی به وسیله آقای توماس و ولتهاوس به کار برده شد . بر اساس این تعریف توانمند سازی شامل چهار عنصر است : معنی دار بودن،شایستگی،حق تعیین سرنوشت و موثر بودن . خودمختاری به عنوان یک مفهوم کاربردی توسط آقای بریج در سال ۱۹۸۵ تحت عنوان مقیاسهای خود مختاری در کار مورد استفاده قرارگرفت که با سه جنبه از خود مختاری سنجیده میشود : خود مختاری در روش انجام کار،خود مختاری در معیارهای انجام کار و خود مختاری در زمانبندی انجام کار . اطلاعات تحقیق از یک نمونه ۳۵۰ نفری از کارگران در شرکتهای توزیع برق منطقه
ای باختر جمع آوری شده است . برای تخمین داده هاو آزمونفرضیه ها از نرم افزار کامپیوتری لیزرل (Jöreskog and Sörbom, 1996a)استفاده شده است . ما اطلاعات را با استفاده
از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل کردیم . در این تحقیق مشخص شد که خودمختاری، ارتباطات و جریان اطلاعات عوامل اثر گذار مهمی برادراک توانمند ی کارکنان بودند و دانش و مهارت نقش کمتری در این فرایند داشت . نتایج ارائه شده در این تحقیق پیشنهاد میکند که مدیران باید ارتباطات خود را ب ا کارکنان بهبود بخشند و جریان اطلاعات را برای کارکنان باز نمایند . همچنین مدیران باید خود مختاری بیشتری به کارکنان مخصوصا کارکنان حرفه ای بدهندو بیشتر از سبکهای رهبری مشارکتی استفاده کنند . و نهایتا اینکه با توجه به نتایج فرضیه ها، سه شرکت توزیع برق استان مرکزی، لرستان و همدان برای اجرای هر گونه طرح توانمند سازی نیروی انسانی بایستی به ترتیب و اولویت بندی اثر گذاری عوامل زیر توجه نماید : رتبه اول : واگذاری خود مختاری بیشتر به کارکنان در چهارچوب مقررات . رتبه دوم : بهبود ارتباطات و جریان اطلاعات در سازمان . رتبه سوم : توجه به دانش و مهارت